Dataverwerking

Ben je op het punt aangekomen waarop je je data wilt verwerken en analyseren? Lees deze pagina dan goed door, en hopelijk kunnen we je een beetje op weg helpen. Als je begint met analyseren, is het belangrijk dat je eerst vaststelt of je een kwantitatief of kwalitatief onderzoek gaat uitvoeren.

Kwalitatief onderzoek: woorden en interpretaties

Bij kwalitatief onderzoek stel je voornamelijk open vragen, waarbij je dieper ingaat op (interessante) antwoorden. De vragen worden face-to-face gesteld, in één op één gesprekken of middels een groepsbijeenkomst. Het onderzoek is meer beschrijvend van aard en richt zich op interpretaties, ervaringen en betekenis. Kwalitatieve resultaten worden meestal weergegeven in woorden.

De kwalitatieve stijl van onderzoeken is meestal interpretatief. Het doel is niet zozeer om theorieën te testen, maar juist om inzicht te krijgen in de verschillende interpretaties en opvattingen die mensen hebben en de betekenis die ze toekennen aan bepaalde gebeurtenissen of verschijnselen. Zijn jouw onderzoeksgegevens bijvoorbeeld teksten of beelden? Dan past (waarschijnlijk) een kwalitatieve analyse beter bij jouw profielwerkstuk. Je categoriseert hierbij stukjes tekst of beeld op een systematische manier.

Bekijk hier de video over kwalitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek: data in de vorm van cijfers

Binnen een kwantitatief onderzoek verzamel je data (meestal in de vorm van cijfers) die kunnen worden gecategoriseerd of gerangschikt. Voorbeelden zijn experimenteel onderzoek, survey-onderzoek (vragenlijsten) en monitoring. Data worden vaak gebruikt om grafieken of tabellen van te maken. Bij een grafische analyse maak je grafieken die ondersteunen bij het zoeken naar het verband tussen grootheden.

Kwantitatief onderzoek kan ook worden uitgevoerd met vragenlijsten. De vragenlijsten zijn dan gestandaardiseerd. Dat wil zeggen dat de volgorde van de vragen vastligt, net als de antwoordmogelijkheden. Respondenten moeten bijvoorbeeld kiezen voor een antwoord op de 5-puntsschaal, van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. De respondent vult de vragenlijst zelf in op de computer of hij beantwoordt de vragen via de telefoon (een telefonische enquête). De onderzoeksdata wordt met een speciaal softwareprogramma, (bijvoorbeeld R of SPSS) geanalyseerd.

Een voorbeeld om het verschil tussen de twee methodes te illustreren: Met kwantitatief onderzoek stel je vast dat studenten van een universiteit hun nieuwe studie gemiddeld met een 8 beoordelen. Met kwalitatief onderzoek ontdek je ook waaróm dat zo is.

Bekijk hier de video over kwantitatief onderzoek

Mixed methods

Als binnen één onderzoek zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt worden, dan noemen we dat ‘mixed method’-onderzoek. Je houdt dan bijvoorbeeld eerst interviews om tot diepere inzichten te komen en toetst vervolgens met behulp van enquêtes in hoeverre de uitspraken gelden voor de onderzoekspopulatie.

Voorbeelden kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Kwantitatief Kwalitatief
Enquêtes Diepte-interview
Gestructureerde interviews (Participerende) observatie
Monitoring Focusgroep
Experimenteel onderzoek Casestudies

Statistiek

Wanneer je twee groepen met elkaar wilt vergelijken, of wanneer je wilt onderzoeken of er een verband is tussen variabelen, dan zul je gebruik moeten maken van statistiek. Wanneer je wiskunde A hebt zul je hier al het een en ander over hebben geleerd. Ook voor leerlingen met wiskunde B, C of D geen paniek: Universitair Docent Jonas van Nijnatten heeft een cursus gemaakt over basisstatistiek. Op deze pagina vind je naast de presentatie, ook twee google spreadsheets. Met deze spreadsheets kun je oefenen met een T-test en met Correlatie. Deze spreadsheets gebruik je bij het college om een aantal oefenopdrachten te maken, maar je kunt ze wellicht ook direct voor jouw data gebruiken. Let op dat je een kopie van de spreadsheets maakt, zodat je ze kunt bewerken.