Verbeterpunten formuleren

Hèhè! Je conclusie staat op papier. Maar je bent er (helaas) nog niet helemaal, want in je conclusie noteer je ook de tekortkomingen van je onderzoek. Dat voelt gek, omdat je eigenlijk je eigen onderzoek weer onderuit haalt! Toch is het nodig dat je kritisch naar je eigen onderzoek kijkt, omdat je in de meeste gevallen je conclusie niet zo stellig kan noteren. Ook al heb je systematisch onderzoek gedaan, er zijn altijd wel argumenten te vinden waarom het onderzoek beter kan. Voor de lezer van jouw profielwerkstuk is dit nuttige informatie. De lezer kan dan zelf een afweging maken in hoeverre de resultaten van jouw onderzoek bruikbaar zijn.

Zorg ervoor dat je het onderzoeksplan nog een keer goed doorleest. Bekijk goed wat je hebt opgeschreven om de representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek te verhogen. In hoeverre heb je dit plan echt uitgevoerd? Wat heb je niet kunnen realiseren? Besteed aandacht aan ieder onderdeel. De verbeterpunten en tekortkomingen gebruik je voor het formuleren van een advies voor toekomstig onderzoek. Je kunt dan denken aan onder andere de volgende voorbeeldzinnen:

  • Aangezien de steekproef in dit onderzoek alleen bestond uit leerlingen uit Rotterdam, zijn de resultaten mogelijk niet generaliseerbaar naar alle leerlingen in Nederland, want …
  • Een andere aanbeveling zou zijn om in vervolgstudies … (een andere populatie te onderzoeken).
  • In het huidig onderzoek is er gebruik gemaakt van … en dit brengt beperkingen met zich mee.
  • Een aanbeveling voor vervolgonderzoek zou daarom zijn om …

Heb je het allemaal op papier? Nu ben je er echt bijna! Het is tijd om te werken aan hét grote moment, namelijk het wereldkundig maken van alles wat jij ontdekt hebt. Je gaat jouw profielwerkstuk presenteren