Verbeterpunten formuleren

In je conclusie noteer je ook tekortkomingen van je onderzoek. Dat voelt gek, omdat je eigenlijk je eigen onderzoek weer onderuithaalt! Toch is het nodig dat je kritisch bent naar je eigen onderzoek, omdat je in de meeste gevallen je conclusie niet zo stellig kan noteren. Ook al heb je systematisch onderzoek gedaan, er zijn altijd wel argumenten te vinden waarom het onderzoek beter kan. Voor de lezer van jouw onderzoeksartikel is dit nuttige informatie. De lezer kan dan zelf een afweging maken in hoeverre de resultaten van jouw onderzoek bruikbaar zijn.

Zorg ervoor dat je het onderzoeksplan nogmaals goed doorleest. Bekijk goed welke plannen je hebt opgeschreven om de representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek te verhogen. In hoeverre heb je dit plan echt uitgevoerd? Waarin ben je niet geslaagd om het te realiseren? Besteed zo mogelijk aandacht aan ieder onderdeel. Verbeterpunten en tekortkomingen gebruik je voor het formuleren van een advies voor toekomstig onderzoek. Je kunt dan denken aan onder andere de volgende voorbeeldzinnen:

  • Aangezien de steekproef in dit onderzoek alleen bestond uit leerlingen uit Rotterdam, zijn de resultaten mogelijk niet generaliseerbaar naar alle leerlingen in Nederland, want …
  • Een andere aanbeveling zou zijn om in vervolgstudies … (een andere populatie te onderzoeken).
  • In het huidig onderzoek is er gebruik gemaakt van … en dit brengt limitaties met zich mee.
  • Een aanbeveling voor vervolgonderzoek zou daarom zijn om …