Bestaan Europese normen en waarden?

Je hart volgen, goed zijn voor anderen en het milieu, gezond leven en voldoende bewegen: we hebben allemaal normen en waarden. Zij laten zien wat we belangrijk vinden in het leven.
De plek waar je woont en de cultuur waarin je opgroeit, beïnvloeden jouw normen en waarden. Zo staat in Nederland het individu centraal. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Italië, waar de ‘familia’ belangrijker is. En laten we eens inzoomen op Duitsland. Duitsers tonen een grotere solidariteit met ouderen, buren, migranten en werklozen, terwijl Nederlanders hier minder om lijken te geven.

Europese (ver)deler

De Europese landen vormen samen Europa. Wat betekent dit voor onze normen en waarden? Kun je stellen dat ieder land in Europa eigen normen en waarden heeft? Waarom zijn er verschillen? En kun je op basis daarvan onderzoeken wat Europeanen verenigt en verdeelt?

Groot onderzoek

Onderzoek jij de waardenontwikkeling in Europa door de jaren heen in je profielwerkstuk? Kijk dan eens naar het Europees Waardenonderzoek, oftewel de European Values Study (EVS) . De EVS is een grootschalig onderzoeksprogramma naar fundamentele menselijke waarden. Het is transnationaal, wat betekent dat het onderzoek doet naar meerdere culturen verenigd in één persoon of groep. En het EVS is herhaald cross-sectioneel. Dit betekent dat op een aantal momenten, veel verschillende individuen op hetzelfde tijdstip zijn bevraagd.
Het onderzoek geeft inzicht in de ideeën, overtuigingen, voorkeuren, attitudes (houdingen), waarden en meningen van burgers in heel Europa. De belangrijkste thema’s die in het onderzoek aan bod komen zijn: gezin, werk, milieu, levensopvattingen, politiek en samenleving, religie en moraal, en nationale identiteit.

Lees meer (externe website)