Privacyverklaring

Profielwerkstuk.nl, met als penvoerder de Vrije Universiteit Amsterdam, gevestigd aan De Boelelaan 1085, 1081 HV, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor welke relatiegroep geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing voor de relatiegroep van Profielwerkstuk.nl. Dit gaat bijvoorbeeld om medewerkers, docenten en studenten of leerlingen van een school binnen het voortgezet of hoger onderwijs. Tevens beslaat de relatiegroep ook alle overige bezoekers van www.profielwerkstuk.nl.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Profielwerkstuk.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de bezoekers en gebruikers van Profielwerkstuk.nl. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Door middel van deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte van het gebruik en verwerking van de door Profielwerkstuk.nl verzamelde persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Profielwerkstuk.nl?

Profielwerkstuk.nl verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatie afgeleid uit IP-adres
 • Gebruikt device bij bezoek website
 • Uw voor- en achternaam
 • Organisatie naam
 • Organisatie adres en telefoonnummer
 • Plaatsnaam postadres school/organisatie
 • Vak
 • Functie
 • Beeldmateriaal
Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten kan beeldmateriaal gemaakt worden dat wij gebruiken voor promotionele doeleinden. Denk hierbij aan een foto of video op onze website over de activiteit of een afbeelding in een folder of op een poster. Indien u niet herkenbaar in beeld wilt worden gebracht, kunt u dit tijdens de activiteit aangeven bij de fotograaf. Indien u naderhand een foto van uzelf tegenkomt op onze website die u toch verwijderd wilt hebben, kunt u ons dat laten weten via info (at) profielwerkstuk (punt) nl  graag met vermelding van de juiste URL (link).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking(en)?

De Vrije Universiteit is penvoerder van Profielwerkstuk.nl en is als zodanig verwerkings-verantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens. Dit houdt in dat de Vrije Universiteit beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. De Vrije Universiteit is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van de persoonsgegevens.

Welk doel heeft Profielwerkstuk.nl met de verwerking van persoonsgegevens?

Hoofddoelen:

 • Het ontwikkelen van een profiel-breed te gebruiken platform voor het profielwerkstuk. Dit platform wordt in eerste instantie ontwikkeld voor vwo-leerlingen en hun docenten en op termijn ook voor havo. Het doel is om voor iedere fase in het PWS nuttige tips en tricks te kunnen bieden aan vwo-leerlingen en op termijn ook voor havo-leerlingen. Voor de betrokken docenten wordt er gewerkt aan een handreiking met tips en ervaringen
 • Het ontwikkelen van een toegankelijke website. De ervaring leert dat leerlingen uitgeprinte handleidingen van school onvolledig of niet doorlezen en hierdoor belangrijke en relevante informatie missen. Met een aantrekkelijk en toegankelijk design op een website, die mobiel-vriendelijk is, hopen we dat leerlingen toch belangrijke kennis tot zich nemen. Hierbij zetten we in op het ontwikkelen van meerdere korte video’s, die leerlingen ondersteunen bij het maken van hun PWS.
 • De website heeft een brede maatschappelijke insteek. Daarom werken we samen met andere kennis- en onderwijsinstellingen binnen Nederland
Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door medewerkers van de het team van Profielwerkstuk.nl, die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van persoonsgegevens van Profielwerkstuk.nl waarvoor het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Profielwerkstuk.nl kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Profielwerkstuk.nl, zoals leveranciers van de IT-systemen die Profielwerkstuk.nl gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken. Met deze partijen heeft Bètapartners een verwerkersovereenkomst gesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Wat is de grondslag van de verwerking persoonsgegevens?

Profielwerkstuk.nl moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het Bètapartners toegestaan om op grond van toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) of gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG) uw gegevens te verwerken. Indien uw toestemming de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Hoe wordt de verwerking en opslag van deze persoonsgegevens beveiligd?

Profielwerkstuk.nl verzekert passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit betekent dat (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld, en dat de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding zal plaatsvinden.

Hoe lang bewaart Profielwerkstuk.nl uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de doelstellingen (art. 5 lid 1 sub c AVG) bewaren wij persoonsgegevens maximaal 5 jaar. Indien u wilt dat wij uw gegevens eerder vernietigen, kunt u dit ons dit laten weten via info (at) profielwerkstuk (punt) nl.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een schriftelijk verzoek doen om deze rechten uit te oefenen. Profielwerkstuk.nl verwerkt uw verzoek binnen 8 weken. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen naar info (at) profielwerkstuk.nl (punt) nl.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens voor meer informatie en de functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming van de Vrije Universiteit (functionarisgegevensbescherming@vu.nl).